4.9

Welke informatie moet een aannemer verstrekken?

Nadat partijen met elkaar een aannemingsovereenkomst hadden gesloten en tot uitvoering van de werkzaamheden waren overgegaan, wenste de opdrachtgever inzage in de overeenkomsten die de aannemer met de onderaannemers heeft gesloten. Toen de aannemer weigerde deze informatie te verstrekken stapte de opdrachtgevers naar de rechter. De rechter wees deze vorderingen af.

De eisers legden aan hun vordering ten grondslag artikel 843a Rv. dat bepaalt dat degene die daarbij een rechtmatig belang heeft afschrift of uittreksels kan vorderen van bepaalde documenten over een rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorgangers partij zijn van degene die deze bescheiden tot zijn beschikking of onder zijn berusting heeft gehad. De opdrachtgevers vorderen heel concreet de opdrachtbeschrijvingen van de aannemer aan de onderaannemers, gespecificeerde facturen van de onderaannemers en de betaalbewijzen van de aannemer en de onderaannemers. De opdrachtgevers waren van mening dat zij dit nodig hadden om een schuldvraag te beantwoorden, alsmede om te bepalen of het gerechtvaardigd is dat zij ruim € 400.000,- meer hadden betaald dan aanvankelijk in de offerte was opgenomen. 

Namens de aannemer is het verweer gevoerd dat de opdrachtgevers geen partij zijn in de rechtsbetrekking tussen de aannemer en haar onderaannemers en dat de opdrachtgevers ook hebben ingestemd met de facturen door die te voldoen, zodat zij daarop achteraf niet kunnen terugkomen.

De rechter wijst de vorderingen van opdrachtgevers af en legt artikel 843a Rv zodanig uit dat de opgevraagde bescheiden relevant moeten zijn voor de beoordeling van het geschil met het oog waarop de inzage van de bescheiden wordt gevraagd. In dat kader geldt dat opdrachtgevers geen rechtsbetrekking hebben met de onderaannemers van de aannemer. De opdrachtgevers hebben er immers geen belang bij om te weten welke afspraken de aannemer heeft met haar onderaannemers, omdat de aannemer vrij is in de afspraken die zij met hem maakt. Uiteindelijk gaat het erom wat de aannemer als opdrachtnemer bij de opdrachtgevers in rekening brengt. En die informatie is bekend want dit staat vermeld op de verzonden facturen.

De aannemer werd in deze door ons kantoor bijgestaan. De uitspraak is te raadplegen middels deze link: klik hier