4.9

Ronselen van medewerkers

In de praktijk komt het nog wel eens voor dat een werknemer of adviseur die aan een onderneming verbonden is, elders zijn werkzaamheden gaat uitvoeren waarna dan meerdere collega’s hem volgen. De vraag is dan of er sprake is van ronselen van medewerkers en wat hiervan de gevolgen zijn?

Een adviseur was nauw betrokken bij een spoorwegonderneming. Nadat deze adviseur zijn werkzaamheden had beëindigd zijn kort daarna 14 werknemers van de spoorwegonderneming in dienst getreden bij een door de adviseur opgericht bedrijf. De spoorwegonderneming accepteerde deze gang van zaken niet en begon een procedure omdat zij van mening is dat er personeel geronseld is waardoor de beste machinisten zijn vertrokken. Verder wordt aangevoerd dat de informatie van de beste machinisten is verkregen door werkneemster die haar geheimhouding jegens de spoorwegonderneming zou hebben geschonden.

De rechtbank oordeelt dat niet is komen vast te staan dat enig geheimhoudingsbeding is geschonden. De rechtbank oordeelt verder dat het ronselen van werknemers geen verband hield met de werkzaamheden die de werknemer eerder voor de spoorwegonderneming verrichtte en de daarbij behorende zorgplicht. Ook het beroep van de spoorwegonderneming op de redelijkheid en billijkheid wordt door de rechtbank verworpen omdat er geen leemte in de overeenkomst is die door de eisen van redelijkheid en billijkheid moet worden ingevuld. In dat kader oordeelt de rechtbank tevens dat er geen relatie-concurrentiebeding geldt, zodat het een ex-werknemer of adviseur in beginsel vrijstaat om een voormalige opdrachtgever te beconcurreren ook wanneer laatstgenoemde daarvan nadeel ondervindt.

Verder oordeelt de rechter dat oneerlijke concurrentie als werving van werknemers van de spoorwegonderneming door de nieuw opgerichte onderneming eerst onrechtmatig moet worden geacht wanneer er sprake is van bij de spoorwegonderneming verkregen vertrouwelijke gegevens. De rechtbank oordeelt dat daarvan geen sprake is, zodat er ook geen sprake is van onrechtmatig mededeling of van onrechtmatige daad. Ons kantoor stond de werkneemster bij.

De uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 25 oktober 2023 is te raadplegen middels deze link: klik hier.