4.9

Recht op rectificatie

De vraag kan rijzen of een werknemer kan eisen van zijn werkgever dat hij gerehabiliteerd wordt door middel van een rectificatie. Die vraag werd door de kantonrechter Rotterdam bevestigend beantwoord.

Een werknemer was werkzaam als groepsleider op een schippersinternaat toen hij zonder voorafgaande aankondiging werd geschorst omdat de werkgever het vermoeden had dat de werknemer niet de uren heeft gewerkt die hij uitbetaald heeft gekregen. Op de arbeidsovereenkomst tussen partijen is de CAO Schippersinternaten van toepassing op grond waarvan de CAO Jeugdzorg van toepassing is. De werknemer is een aantal weken geschorst geweest. Na afloop zond de werkgever – zonder overleg te voeren met de werknemer – een bericht aan collega’s en ouders dat om redenen van persoonlijke aard de werknemer aan de werkgever geen mededelingen zou doen over de inhoud van de afspraken. Werknemer
heeft zich kort erna ziek gemeld en zich tot ons kantoor gewend om een rectificatie te verkrijgen.

In de procedure is gewezen op artikel 3.9 sub e CAO Jeugdzorg die bepaalt dat wanneer de werknemer onterecht geschorst is, de werkgever de werknemer moet rehabiliteren. De kantonrechter oordeelt dat de
werkgever de werknemer onterecht heeft geschorst gelet op de aanleiding van de schorsing, het onvoldoende toepassen van hoor en wederhoor en de uitslag van het onderzoek. De werkgever had juist gelet op de aard van de functie van de werknemer waarbij hij fungeert als vervangende ouder voor kinderen, zich moeten realiseren dat het goed mogelijk is dat een deel van de werkzaamheden zich niet op de locatie afspeelt en daardoor niet altijd aanwezig is. De kantonrechter oordeelt dan ook verder dat de werknemer er een belang bij heeft dat officieel naar buiten wordt gebracht dat de schorsing onterecht was tegenover een ieder die op de hoogte was en kon zijn van zijn afwezigheid en door de schorsing direct of indirect werd geraakt. Hier vallen ouders en collega’s onder. Tevens moet de werkgever bewijs van verzending van het bericht verzenden en wordt een dwangsom opgelegd. Ook wordt de werkgever veroordeeld in de proceskosten.

Ons kantoor stond de werknemer bij. De uitspraak is te raadplegen middels deze link: klik hier.